Opleidingscommissie

Het Instituut Bestuurskunde heeft een twee opleidingscommissies (OLC). Deze zijn samengesteld uit wetenschappelijk medewerkers en studenten.

Taken

De OLC kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur en eventueel ook aan het faculteitsbestuur over allerlei zaken die het onderwijs betreffen. Daarbij valt te denken aan de jaarlijkse vaststelling van het onderwijs- en examenreglement (OER), het onderwijsprogramma, de onderwijsfaciliteiten en de evaluaties van de gegeven cursussen. Er wordt met name gekeken naar de opbouw en inhoud van het onderwijsprogramma, de overlap tussen cursussen, de aansluiting van cursussen op elkaar, de regelingen rond tentamens en examens, enzovoorts.


Vergaderingen

De OLCs vergaderen ongeveer éénmaal per maand. De vergaderingen zijn voor onze eigen docenten en studenten openbaar. Bij bijzondere agendapunten kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Leden

De opleidingscommissies bestaan uit zowel personeelsleden als studentleden. De zittingstermijn van de studenten is één jaar (herverkiezing is mogelijk).

Opleidingscommissie Master

Wetenschappelijke staf:
Dhr. Alexandre Afonso PhD (voorzitter)
Mw. Liesbeth van der Heide MA
Mw. Valérie Pattyn PhD
Studentleden (academisch jaar 2016-2017):
Mw. Lenneke Huisman (CSM)
Dhr. Deepak Binda (MPS)
Mw. Myriam Zoellner (PA)

Toehoorders

Mw. Mylena Willemsen (Commissaris Onderwijs der B.I.L.)
Mw. Tanja Koeckhoven (Studentenlid Instituutsbestuur)
Mw. drs. Jolanda den Heijer (Studieadviseur)
Mw. Sofie Delpeut MA (Studieadviseur)
Mw. Tineke Choi (Studieadviseur)
Dhr. Sidi Reddoub (MPS, toehoorder Opleidingscommissie Master)

Opleidingscommissie Bachelor

Wetenschappelijke staf:
Mw. Petra van den Bekerom MSc (voorzitter)
Prof.dr. Frits van der Meer
Mw. Margot Kersing MSc
Studentleden (academisch jaar 2016-2017):
Mw. Esther Verbruggen (eerste jaar)
Mw. Suzan Saris (tweede jaar)
Dhr. Thymon Jansen (tweede jaar)

Contact

Klachten over het onderwijs en suggesties ter verbetering zijn bij de op­leidings­commissies altijd welkom. Deze kunnen worden gemaild naar: olc_bsk@fgga.leidenuniv.nl. Vermeld in de mail over welke opleiding of welk vak het precies gaat. E-mails worden vertrouwelijk behandeld en docenten (met uitzondering van de voorzitter van de OLC) hebben geen toegang tot deze mailbox. Als een klacht over het onderwijs in de OLC wordt besproken is dit in principe in afwezigheid van belanghebbende docentleden.

Instituut Bestuurskunde
t.a.v. Secretaris van de Opleidingscommissie
Postbus 13228
2501 EE Den Haag
E-mail: olc_bsk@fgga.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 25-10-2016