Dr. Adriaan in 't Groen MPA

Functie:
  • Directeur Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague
Expertise:
  • Dissertatieprogramma's, Geschiedenis, Bestuurskunde, Communicatie, Bouwkunde


Telefoon: +31 (0)70 800 958
E-Mail: a.j.j.in.t.groen@fgga.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Governance and Global Affairs, Dual PhD Centre
Werkadres: Campus Den Haag (SBS 2)
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer A3.03


(English summary below)

Vanaf medio 2008 is Adriaan in ’t Groen de eerste directeur van het Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague, waarvan de Kamer van Koophandel Den Haag, VNO/NCW, publieke instellingen en regionale kennisinstellingen partners zijn. Daar leidt hij het duaal dissertatieprogramma dat samen met deze partners, en de hoogleraren en graduate schools van de Universiteit Leiden wordt vormgegeven.

Adriaan in ‘t Groen verdedigde op 29 juni 2009 bij de Universiteit Leiden zijn proefschrift 'De Wende en Humboldts erfenis: de utopie voorbij'. Daarin doet hij verslag van zijn onderzoek in Berlijn naar de gevolgen van een extreme staatkundige verandering in de vorm van de Duitse vereniging voor het onderwijs en onderzoek van professoren van de Humboldt-Universität zu Berlin. Het Bildungsbegrip is één van de centrale thema's van zijn proefschrift: "Bildung durch Wissenschaft" (Wilhelm von Humboldt, 1767-1835). Deze kerngedachte is voor hem ook het fundament van het duale PhD centre. Na zijn proefschrift concentreert zijn onderzoek zich op dat Bildungsbegrip. Hij onderzoekt het effect van Bildung op individu, samenleving en staat. Dat doet hij in combinatie met zijn directeurschap: de duale setting van het centrum. Ook zijn proefschrift kwam in de combinatie beroepspraktijk-wetenschap tot stand. Hij werkte aan zijn poefschrift naast zijn functie als directeur Universitaire Ontwikkeling bij het Bestuursbureau van de Universiteit Leiden. Zijn persoonlijke ervaringen met de combinatie werk-promoveren heeft hij verwerkt in het duaal dissertatieprogramma dat hij nu leidt. Hij heeft als directeur Universitaire Ontwikkeling aan de wieg gestaan van o.a. de oprichting van Campus Den Haag, Academie der Kunsten, Pre-University College, LAPP-Top (programma voor talentvolle VWO-ers), Leiden Visitor Centre en de Stichting Stadspartners Leiden. Daarvan was hij de eerste voorzitter van het bestuur.   

Adriaan in ’t Groen heeft een beroepspraktijk met veel disciplines. Vanuit deze veelzijdige ervaring treedt hij als coach van duale promovendi op. Zijn eerste opleiding is HTS-bouwkunde. Hij sloot deze (zonder diploma) af met het ontwerp van enkele huizen die in zijn geboorteplaats Dongen zijn gebouwd. Hij besteedde het praktijkjaar van de HTS aan de studentenbeweging HTS-Unie en aan de landelijke krant de HTS-er. Als stafmedewerker bij de toenmalige Bond van Docenten Tertiair Onderwijs was hij in 1976 betrokken bij de oprichting van de HBO-Raad. Daarvan werd hij het eerste hoofd van de Voorlichtingsdienst. In die periode kreeg hij ook de verantwoordelijkheid voor het Centrum Bedrijfsleven Onderwijs (CBO). Dat centrum was vanuit de beroepspraktijk ontstaan. Het was opgericht door bedrijven en de toenmalige hogere technische scholen. Voor het eerst werden toen op grote schaal praktijkdagen georganiseerd waar docenten op bezoek gingen bij bedrijven. Daarna werd hij in 1985 hoofd van de Voorlichtingsdienst van het toenmalige Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en woordvoerder van Minister drs. W.J. Deetman. Met zijn vertrek ging hij als directeur Institutionele Ontwikkeling werken aan het profiel van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarvoor gebruikte hij ongewone middelen. Een daarvan is het gevelproject. Met behulp van beeldende kunst is de interactie tussen Amsterdam en de stadsuniversiteit UvA verbeterd. Dat deed hij samen met o.a. Wim Beeren, voormalig directeur van het Stedelijk Museum. De visie en het werk van kunstenaars als Karel Appel, Lawrence Weiner en Jozeph Kosuth werden daarbij ingezet. Een tweede voorbeeld van deze aanpak is de inzet van het Werktheater om de bestuurs- en communicatiecultuur van de Universiteit van Amsterdam te kunnen diagnosticeren. Hij was de oprichtend voorzitter van de interuniversitaire commissie Universitaire Collecties en Cultuurschatten en lid van de door de staatssecretaris van OCenW ingestelde commissie Om het Academisch Erfgoed, o.l.v. prof.dr. D. de Wied. In deze Amsterdamse periode behaalde hij bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur NSOB en de decanen prof.dr. R.J. in ’t Veld en prof.dr. U. Rosenthal zijn Master of Public Administration (MPA). Zijn buitenlandverblijf bij deze opleiding besteedde hij aan een verkenning van de transformatieprocessen die door het opengaan van IJzeren Gordijn bij enkele universiteiten in Berlijn, Boedapest en Praag ontstonden. Dat leidde in 1997 tot de publicatie Na de val van de Muur; Transformatieprocessen bij Midden-Europese universiteiten. Daarmee werd de basis gelegd voor de latere dissertatie over de gevolgen van de Duitse vereniging voor de beroepspraktijk van de professoren van de Humboldt-Universität zu Berlin. Samen met enkele andere masterstudenten wijdde hij zijn afstudeerproject aan intergemeentelijke samenwerkingsrelaties in Walcheren. Daaruit ontstond de publicatie De weg naar Walcheren. In 2007 was hij voorzitter van een redactie die een bundel opstellen publiceerde over dilemma’s in onderzoek en samenleving: Knowledge in Ferment.

Publicaties
Voor een overzicht van alle publicaties van Adriaan in 't Groen klik hier.

English summary

Adriaan in ’t Groen has been the first director of the Dual PhD Centre of Campus The Hague – Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre since mid 2008, of which the Chamber of Commerce The Hague, VNO/NCW, public institutions and regional knowledge institutions are partners. He is in charge of the dual dissertation programme, which is shaped in cooperation with these partners and the professors and graduate schools of Leiden University.

On 29 June 2009 Adriaan in ‘t Groen defended his own dissertation at Leiden University, entitled 'The Turn and Humboldts Inheritance: Beyond Utopia' (De Wende en Humboldts erfenis: de utopie voorbij). In this dissertation he reports on his research in Berlin into the consequences of extreme political change in the shape of German reunification for the education and research of professors at the Humboldt-Universität zu Berlin. One of the central themes of his dissertation is the term Bildung: "Bildung durch Wissenschaft" (Wilhelm von Humboldt, 1767-1835). This main idea is also the foundation of the dual PhD centre. After his dissertation he concentrates his research on Bildung. He examines the effect of Bildung on individuals, the society and the state. He combines this research with his directorship position: the dual setting of the centre.
He worked on his dissertation next to carrying out his responsibilities as director of University Development at Leiden University Administration and Central Services. His personal experiences in combining work and PhD research were incorporated into the dual dissertation programme he now leads. As the Director of University Development he was present at the start of (amongst others) the establishment of Campus The Hague, Academy of Arts, Pre-University College, LAPP-Top (programme for talented VWO pupils), the Leiden Visitor Centre and the Bureau of City Partners Leiden (Stichting Stadspartners Leiden), of which he was the first director of the board.

Adriaan in ’t Groen has a multidisciplinary professional practice. From this diverse experience he acts as coach of dual PhD candidates. His first education was architecture at Technical College (HTS). He finished this (without a diploma) on the topic of several houses built in his place of birth, Dongen. He spent his HTS practice year at the student movement HTS-Unie and at the national newspaper HTS-er. As staff member of what was then the League of Teachers in Tertiary Education (Bond van Docenten Tertiair Onderwijs) he was involved in the creation of the Netherlands Association of Universities of Professional Education (HBO-raad) in 1976. He became their first Head of Communications. In this period he was also responsible for the Centre for Business and Education (Centrum Bedrijfsleven Onderwijs (CBO)). This centre was created from professional practice by companies and the higher technical colleges. For the first time ‘practice days’ were organised on a large scale, during which teachers visited companies. Then, in 1985, he became head of the Communications department of what was then called the Ministry of Education and Sciences and spokesman for Minister W.J. Deetman. After he left the Ministry he was active as Director of Institutional Development working on the profile of the University of Amsterdam (UvA). He used some unorthodox means for this, one of which is the ‘facade project’: through the use of visual arts the interaction between Amsterdam and the city university UvA was improved. He did this in cooperation with, amongst others, Wim Beeren, former director of the Stedelijk Museum. The vision and work of artists such Karel Appel, Lawrence Weiner and Jozeph Kosuth were used in this project. A second example is the use of the 'Werktheater' to determine the culture concerning supervision and communication within the organization. During this Amsterdam period he obtained his Master of Public Administration (MPA) at the Netherlands School of Public Administration (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur NSOB) and the deans Prof. Dr. R.J. in ’t Veld and Prof. Dr. U. Rosenthal. During this programme he spent his foreign stay exploring the transformation processes which occurred at several universities in Berlin, Budapest and Prague after the fall of the Iron Curtain. This led to the 1997 publication of “After the Wall: Transformation Processes at Mid-European Universities”  (Na de val van de Muur; Transformatieprocessen bij Midden-Europese universiteiten). This was to form the basis of his later dissertation on the consequences of the German reunification for the professional practice of professors at the Humboldt-Universität zu Berlin. Together with several master students he dedicated his graduation project to inter-municipal cooperative relations in Walcheren. This led to the publication of “The Road to Walcheren” (De weg naar Walcheren). In 2007 he was head of the editorial board compiling a collection of essays published on the dilemmas in research and society, “Knowledge in Ferment”.

Publications
An overview of all publications of Adriaan in ’t Groen can be found here.

 
Laatst Gewijzigd: 14-04-2015