De bijeenkomsten

Op basis van de eigen ervaringen met het bijwonen van wetenschappelijke conferenties hebben we gekozen voor een niet-traditionele opzet. Wetenschappelijke conferenties gaan vaak mank aan te veel presentaties, te korte referaten en te weinig mogelijkheden tot verdiepende discussie. Het lijkt niet de meest geëigende vorm om zowel de problemen waar jonge onderzoekers tegen aanlopen, als de positieve uitkomsten van onderzoekswerk zinvol te bespreken.

Wie geïnteresseerd is in elkaars werk, maar ook wie naarstig op zoek is naar zinvolle kritiek en discussie, organiseert dat doorgaans in eigen kring of leest de artikelen van andere onderzoekers. Door het revitaliseren van het netwerk en de bijhorende database faciliteren we deze vormen van contact. We zullen voor leden die daar behoefte aan hebben kleinere bijeenkomsten organiseren waar papers centraal staan. Echter, de focus ligt op netwerkbijeenkomsten waarbij thema’s centraal staan die op een meer fundamenteel niveau van belang zijn voor het veld waarin wij als jonge onderzoekers opereren.

Verslag derde bijeenkomst - 29 november 2013

NVNT najaarsbijeenkomst

Campus Den Haag, 29 november 2013

Thema: Het belang van de primaire bron in onderzoek naar terrorisme en radicalisering

Bij herhaling is er in de literatuur over terrorisme en radicalisering gewezen op het gebrek aan primaire bronnen. Veel onderzoek verwijst naar krantenberichten als bron van informatie; slechts een kleine groep onderzoekers neemt de moeite of slaagt erin direct contact te leggen met (voormalige) terroristen of geradicaliseerde personen. Een consequentie hiervan is dat over terrorisme en radicalisering veel wordt beweerd, maar slechts een fractie van deze beweringen gebaseerd zijn op primaire bronnen. De leden van het NVNT hebben tijdens de derde bijeenkomst deze problematiek besproken. Bart Schuurman (CTC) gaf een presentatie waarin hij de voors en tegens van primaire bronnen op een rij zette. Het gebruik van primaire bronnen verdient een afweging tussen het verwerven van nieuwe inzichten, ethische aspecten (privacy van de bron; veiligheid van de onderzoeker) en omgang met de inherente subjectiviteit van de bron zelf. Tijdens de discussie die volgde werd duidelijk dat de leden als negatief ervaren de tijdsdruk waaronder onderzoek vaak uitgevoerd dient te worden. Dit staat haaks op de hoeveelheid tijd die het kost om toegang te krijgen tot primaire bronnen. Het duurt als snel enkele maanden voordat vertrouwen gewonnen is. Daarnaast bleek dat de primaire bron een breed begrip is en dus afhankelijk van het perspectief dat de onderzoeker hanteert.

Verslag eerste bijeenkomst - 4 oktober 2012

Op 4 oktober vond in Den Haag de eerste bijeenkomst plaats van het nieuw opgestarte Nederlands-Vlaams Netwerk voor Terrorismeonderzoekers onder auspiciën van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme van de Universiteit Leiden (Campus Den Haag) en de Universiteit Gent. Het doel van het netwerk is om jonge wetenschappelijke onderzoekers op het terrein van terrorisme, contraterrorisme, radicalisering en polarisering met elkaar in contact te brengen en thema’s te bespreken die op een wat fundamenteler niveau van belang zijn voor het specifieke onderzoeksveld waarin jonge onderzoekers opereren. De eerste bijeenkomst stond daarom het thema ‘geheimhouding’ centraal. Geïnspireerd door onder meer Georg Simmel’s ‘The Sociology of Secrecy and Secret Societies’ en Gary T. Marx’s ‘Notes On The Discovery, Collection, And Assessment Of Hidden And Dirty Data’ bespraken een dertigtal wetenschappelijke onderzoekers de uitdagingen die er bestaan om onderzoek te verrichten in een veld waarin een zekere mate van geheimhouding en achterdocht niet uitzonderlijk zijn.

 
Laatst Gewijzigd: 07-01-2014