Strategie en kernwaarden

Aan de communicatie en marketing van de Universiteit Leiden liggen enkele gemeenschappelijke uitgangspunten ten grondslag, de zogenoemde kernwaarden.

Mensen maken de wetenschap en het onderwijs. De Universiteit Leiden wil graag dat studenten, onderzoekers en docenten voor haar kiezen. Het rekening houden met externe en interne betrokkenen is voor de universiteit van groot belang, zowel om aan studenten inspirerend onderwijs en een goed studieklimaat te bieden als voor het bieden van een kwalitatief sterke onderzoeksomgeving aan de wetenschappelijke staf. De universiteit wil daarbij goed werkgeverschap invullen. Communicatie, marketing en relatie-ontwikkeling geven deze wens gestalte.


Instellingsplan

De universiteit vernieuwt zich ook in veranderende tijden om de uitvoering van haar taken op wetenschappelijk, maar ook maatschappelijk gebied, goed uit te voeren. Vernieuwen als traditie is voor de Universiteit Leiden vanzelfsprekend. 

Strategie
De strategische doelstellingen van de universiteit zijn beschreven in het instellingsplan. Om de daar geformuleerde ambities te kunnen realiseren is het niet voldoende om wetenschappelijke prestaties te leveren. Die prestaties moeten ook zichtbaar worden gemaakt, door bewuste en planmatige inzet van communicatie- en marketinginstrumenten.  

Communicatie­strategie
Het instellingsplan bepaalt het beleidskader voor de communicatie van de Universiteit Leiden. Een universitaire strategie is echter niet hetzelfde als een communicatie­strategie. Afhankelijk van marktdoelstellingen worden in de communicatie- en marketingstrategie accenten gelegd en keuzes gemaakt.  

Imago en identiteit

De communicatiestrategie moet ertoe leiden dat het imago meer steunt op wat de universiteit werkelijk is en wat ze presteert op het gebied van onderzoek en onderwijs: de ‘identiteit’ van de Universiteit Leiden. Het imago is belangrijk voor de universiteit. Het werkt door op de werving van studenten, van personeel, maar ook op het verkrijgen van onderzoeksopdrachten. Het imago beïnvloedt daardoor de marktpositie van het 'merk' Universiteit Leiden.

Eenheid
Om de Leidse identiteit te verbeelden en het gewenste imago te bereiken gaat het behalve om de juiste inhoud ook om een herkenbare vorm van communicatie. De stijl waarmee de universiteit zich presenteert is een belangrijke herkenningsfactor. Eenheid in vorm (logo, kleur en beeld) draagt bij aan de herkenbaarheid en het onderscheidende karakter van de universiteit; bij iedere communicatie-uiting dient direct duidelijk te zijn dat de Universiteit Leiden de ‘afzender’ is.  

Universitaire huisstijl
Meer informatie over de huisstijl.

Missie

 • De Universiteit Leiden positioneert zich als Europese researchuniversiteit. 
 • Ons academisch onderwijs is verweven met hoogwaardig onderzoek, in een uitdagende studieomgeving met een internationaal karakter. 
 • Het onderzoek van onze universiteit kan zich meten met de hoogste internationale standaarden. 
 • Onze studenten bereiden zich voor op wetenschappelijke en andere posities op de arbeidsmarkt, waarbij zij hun academische kennis en vaardigheden zullen benutten. 
 • Het onderzoek richt zich op kennisvermeerdering en innovatie en draagt bij aan welvaart, welzijn en cultuur in een duurzame samenleving. 
 • We laten ons inspireren door de wetenschappelijke en maatschappelijke vragen van de toekomst.

Kernwaarden

Om zich te kunnen onderscheiden van andere instellingen, nationaal en internationaal, zijn het eigene en specifieke van de universiteit cruciaal.

Praesidium Libertatis
Het devies van de Universiteit Leiden luidt Praesidium Libertatis , bolwerk van de vrijheid. Binnen en buiten de universiteit dragen wij de volgende kernwaarden uit:

 • vrijheid van geest, denken en meningsuiting
 • ongebonden ontwikkeling van de wetenschap
 • verantwoordelijkheid jegens de samenleving
 • integriteit 

Onze wetenschappelijke medewerkers laten zich in hun professionele optreden leiden door wetenschappelijke onderbouwing van hun handelen en uitspraken, in zowel het wetenschappelijke als het publieke debat, in het volle besef van hun wetenschappelijke integriteit.


Studenten van onze universiteit ontwikkelen zich tot verantwoordelijke academici. Zij hebben besef van de ethische consequenties van wetenschappelijk onderzoek en innovatie, en van hun handelen in de maatschappij. We verwachten van hen, dat zij in de samenleving verantwoordelijk leiderschap tonen en dat zij daarbij onze kernwaarden in acht nemen.

Van oudsher blijven we vernieuwen, in antwoord op een omgeving die verandert. Dat biedt een wereld van inspiratie.

Focus

De Universiteit Leiden behoort tot de kopgroep van de Europese researchuniversiteiten. Dit draagt bij aan goede kansen voor onze afgestudeerden voor zowel wetenschappelijke als andere functies. Deze positie bouwen we verder uit. Daartoe richten we de inspanningen in de komende jaren op de volgende kernpunten:

 • Groei door aantrekkelijk onderwijsaanbod 
 • Vergroten van het studiesucces 
 • Versterken van onze internationale oriëntatie 
 • Uitbouw van onze activiteiten in tweede vestigingsplaats Den Haag 
 • Profilering van ons onderzoek 
 • Academisch ondernemerschap

 
Laatst Gewijzigd: 05-03-2015