P&O Nieuws 12 mei 2015

Nieuwe cao Nederlandse Universiteiten

Op vrijdag 24 april jl. hebben cao-partijen overeenstemming bereikt over de definitieve tekst van de cao NU met looptijd van 1 januari 2015 tot en met 1 juli 2016. De volledige cao-tekst is beschikbaar via de medewerkersportal. Cao-partijen hebben afgesproken de cao en BWNU nog tussentijds aan te passen als gevolg van de wijzingen in het ontslagrecht per 1 juli 2015. Het gaat daarbij onder meer over de invoering van de transitievergoeding bij ontslag. Zodra deze afspraken zijn vastgelegd, zullen wij hierover berichten. De nieuwe teksten voor de ZANU en het BWNU zijn al eerder vastgesteld. Meer informatie hierover in het P&O Nieuws van 7 april jl.


De belangrijkste cao-wijzigingen

Hieronder treft u in hoofdlijnen de belangrijkste cao-wijzigingen op een rij. De belangrijkste wijzigingen in de cao, ZANU en BWNU zijn ook in een uitgebreider, artikelsgewijs overzicht te vinden.

De ketenbepaling: tot en vanaf 1 juli 2016
Met ingang van 1 juli 2016 wordt de cao in overeenstemming gebracht met de ketenbepaling van de Wet Werk en Zekerheid. De ketenbepaling heeft betrekking op de maximaal toegestane duur en het maximaal aantal verlengingen van tijdelijke dienstverbanden. Hoe lang een dienstverband ná 1 juli 2016 kan worden aangegaan, vindt u in artikel 2.3, met het onderschrift “geldig met ingang van 1 juli 2016”.

Tot 1 juli 2016 blijven de huidige ketenregels van toepassing, zoals deze zijn geformuleerd in artikel 2.3, met het onderschrift “geldig tot 1 juli 2016”. Hierbij geldt:

  • Op dienstverbanden vóór 1/7/15 aangegaan; of vanaf 1/7/15 aangegaan maar voor 1/7/16 eindigend: artikel 2.3, met het onderschrift “geldig tot 1 juli 2016” is van toepassing.

  • Op dienstverbanden vanaf 1/7/15 aangegaan en doorlopend op of na 1/7/16; of aangegaan vanaf 1/7/16: nieuwe regels van artikel 2.3, met het onderschrift “geldig met ingang van 1 juli 2016” zijn van toepassing.

 

Eenmalig dienstverband
Nieuw in de cao is artikel 2.2a, op basis waarvan - eenmalig - een tijdelijk dienstverband voor langere duur kan worden verleend, bijvoorbeeld 6 jaar voor tenure track. Een voorafgaand of aansluitend tijdelijk dienstverband bij de Universiteit Leiden is in dit geval niet mogelijk.

Proeftijd
Een proeftijd is niet meer mogelijk bij een dienstverband van 6 maanden of korter. Voor alle overige dienstverbanden kan een proeftijd van maximaal twee maanden worden afgesproken.

Informatieplicht bij einde tijdelijk dienstverband (aanzegtermijn)
De werkgever moet de werknemer informeren over het al dan niet voortzetten van het dienstverband en bij voortzetting, over de voorwaarden waaronder de werkgever het dienstverband wil voortzetten. Dit is vastgelegd in artikel 8.3 lid 3 cao NU, inclusief de sanctie op het niet (tijdig) nakomen van deze verplichting.

Vakantie
Het uitgangspunt van artikel 4.7, lid 2, cao NU is gewijzigd: “(..) De vakantie wordt verleend, tenzij het belang van de instelling zich daartegen aantoonbaar verzet.” Daarmee is duidelijker verankerd dat vakantie een recht is van de werknemer. Indien de werkgever vakantie weigert, zal hij moeten kunnen aantonen dat het belang van de instelling zich tegen het verlenen van vakantie verzet.

Verlof, niet zijnde vakantieverlof
Een aantal artikelen in hoofdstuk 4, paragraaf 3a en volgende, is in overeenstemming met de Wet arbeid en zorg gebracht dan wel ter verduidelijking aangepast.

Overige afspraken
Een aantal afspraken uit het cao-onderhandelaarsakkoord vragen nadere uitwerking. Ook is op een aantal punten afgesproken dat door cao-partijen een nadere studie zal worden uitgevoerd. Wij houden u op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

Meer weten?

Informatie over de cao NU 2015-2016, inclusief de volledige cao-tekst, vindt u op de medewerkersportal. De tekst van het onderhandelaarsakkoord is te lezen op de website van de VSNU.

Laatst Gewijzigd: 21-05-2015