Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit. De Raad adviseert het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over zaken op facultair niveau die betrekking hebben op onderwijs, onderzoek en organisatie. De Faculteitsraad van de Faculteit Governance and Global Affairs vertegenwoordigt studenten en medewerkers van de faculteit.

Het Faculteitsbestuur en de Faculteitsraad komen ongeveer eens in de zes weken bijeen in een overlegvergadering om relevante zaken te bespreken. Deze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats op grond van een agenda die in samenspraak tussen FR en FB wordt opgesteld. De FR ontvangt tevens de voor de bespreking relevante documenten.

De Faculteitsraad heeft instemmings- en adviesrecht over uiteenlopende zaken die de Faculteit aangaan. Voor meer informatie over de relevante thema’s en de bevoegdheden van de FR, zie het faculteitsreglement van de Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) en het van de Faculteitsraad het Reglement van Orde van de Faculteitsraad.

Laatst Gewijzigd: 07-10-2016