Faculteitsraad

De faculteitsraad heeft instemmings- en adviesrecht over uiteenlopende zaken die de faculteit aangaan, waaronder het onderwijs. Ze fungeert daarmee als de vertegenwoordiger van zowel studenten als  wetenschappelijk en ondersteunend personeel bij belangrijke beslissingen. Als student kun je je verkiesbaar stellen voor één van de vier zetels.

Werkzaamheden

Het Faculteitsbestuur (FB) en de FR komen ongeveer eens in de zes weken bijeen om relevante zaken te bespreken. Deze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats op grond van een agenda die in samenspraak tussen FR en FB wordt opgesteld. De FR gaat aan de hand van een aantal documenten met het bestuur in gesprek. Als de FR meer informatie over bepaalde zaken wenst, kan het bijvoorbeeld schriftelijke vragen stellen waarop het FB schriftelijk antwoord dient te geven.

De faculteitsraad heeft instemmings- en adviesrecht over uiteenlopende zaken die de faculteit aangaan, waaronder het onderwijs. De Raad fungeert daarmee als de behartiger van de belangen van de studenten en medewerkers en als klankbordgroep voor het faculteitsbestuur. Voor meer informatie over de relevante thema’s en de bevoegdheden van de FR, zie het faculteitsreglement en het Reglement van Orde van de FR.

Meer weten?

Over de Faculteitsraad
Leden van de Faculteitsraad

Laatst Gewijzigd: 31-07-2015