Opleidingscommissie

Om de kwaliteit van de opleidingen te bewaken heeft de faculteit een kwaliteitszorgstelsel ontwikkeld, met als belangrijkste orgaan de opleidingscommissie (OLC). Elke opleiding heeft een eigen OLC, je kunt de leden hiervan altijd benaderen met vragen of klachten over het onderwijs. Ook kun je zelf een rol spelen door als student-lid invloed uit te oefenen op alle mogelijke onderwijszaken die spelen bij jouw opleiding.

Wettelijke taken

De opleidingscommissie is volgens de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek belast met de volgende taken:

  • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de OER
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het bestuur van de opleiding en het faculteitsbestuur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

Werkzaamheden

De opleidingscommissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten van de opleiding. Voor de studentgeleding geldt dat iedere student die ingeschreven staat bij de opleiding zich jaarlijks verkiesbaar kan stellen voor een plaats in de OLC. De studenten die ingeschreven staan voor een bepaalde opleiding kiezen uit hun midden de studentleden van de OLC; de benoeming van de docentleden in deze commissies ligt in handen van de opleidingsbesturen.

De OLC beoordeelt het onderwijs van haar opleiding door middel van periodieke evaluaties. Hoe deze evaluaties in hun werk gaan, is vastgelegd in een facultair evaluatieprotocol. De OLC evalueert jaarlijks uit elk studiejaar een aantal cursussen en voert daarnaast over elk studiejaar een programma-evaluatie uit. Van elke evaluatie wordt een rapport opgesteld, op basis waarvan de OLC het opleidingsbestuur adviseert over te nemen acties.

Wil je jezelf verkiesbaar stellen?

Voor meer informatie, of als je jezelf verkiesbaar wilt stellen, kan je contact opnemen met de assessor. Je kan ook direct contact opnemen met je eigen OLC.

OLC Bestuurskunde
OLC Leiden University College

Laatst Gewijzigd: 31-07-2015