Bestuur en medezeggenschap

De Faculteit Governance and Global Affairs is een faculteit met meerdere niveaus van bestuur en inspraak. Op ieder niveau binnen de faculteit kun je als student je mening over het onderwijs kenbaar maken en invloed uitoefenen op de kwaliteitscontrole. Je kunt daartoe student-lid worden van een aantal bestuursorganen en commissies, hiervan wordt op deze pagina een overzicht gegeven.

Heb je een vraag waarvan je niet weet aan welk gremium je deze kan stellen? Gebruik de flowchart!

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is belast met de algemene leiding van de faculteit op het gebied van onderwijs, onderzoek en organisatie/bedrijfsvoering.
Lees verder

Student-lid faculteitsbestuur

Het student-lid van het faculteitsbestuur wordt ook wel de assessor genoemd. Hij/zij behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit, op allerlei terreinen. De assessor beheert daarnaast de beleidsterreinen community vorming, internationalisering en alumnibeleid en onderhoudt de contacten met studieverenigingen en andere studentenorganisaties in Den Haag op universitair niveau.
Lees verder

Faculteitsraad

De faculteitsraad heeft instemmings- en adviesrecht over uiteenlopende zaken die de faculteit aangaan, waaronder het onderwijs. Ze fungeert daarmee als de vertegenwoordiger van zowel studenten als wetenschappelijk en ondersteunend personeel bij belangrijke beslissingen.
Lees verder

Opleidingsbesturen

Elke bachelor- en elke (onderzoeks)masteropleiding heeft een opleidingsbestuur. Het opleidingsbestuur draagt zorg voor het opstellen van het onderwijsprogramma en voor de uitvoering ervan. Het bestuur bestaat uit een lid van de wetenschappelijke staf als opleidingsvoorzitter, in de regel een hoogleraar, en in elk geval een student uit de betreffende opleiding.
Lees verder

Opleidingscommissie

Om de kwaliteit van de opleidingen te bewaken heeft de faculteit een kwaliteitszorgstelsel ontwikkeld, met als belangrijkste orgaan de opleidingscommissie (OLC). Elke opleiding heeft een eigen OLC, je kunt de leden hiervan altijd benaderen met vragen of klachten over het onderwijs. Ook kun je zelf een rol spelen door als student-lid invloed uit te oefenen op alle mogelijke onderwijszaken die spelen bij jouw opleiding.
Lees verder

Laatst Gewijzigd: 07-12-2015